Volebný program

Leták 1 Leták 2

Volebný program - Nová Jar Stropkova

PRIORITA 1.
Pracovné činnosti primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a odborných komisií, zamestnancov Stropkova, aktivačných pracovníkov a dobrovoľníkov mesta budú vykonávané v maximálnej možnej miere a v prospech občanov. Primátor bude vzorom pre spolupracovníkov a bude sa zaujímať o všetkých Stropkovčanov.

1. Každý nový občan, narodený aj prisťahovaný, bude patrične uvítaný do stropkovského spoločenstva a samospráva sa bude koordinovane zaujímať o potreby všetkých Stropkovčanov a následne im pomáhať. Rokovania mestského zastupiteľstvá budú prebiehať v popoludňajších hodinách, nebudú sa predlžovať nepotrebnými opakovanými citáciami, postupne bude spustený systém video on-line prezentácií. Takýto systém bude slúžiť pre potreby informovanosti aj o niektorých dôležitých činnostiach primátora a pracovníkov mesta. Každá mestská pracovná profesia v prípade neprítomnosti kompetentnej osoby bude zastúpená inou osobou v plnej odbornosti. Budú prijaté opatrenia, aby mestské podniky podnikali v činnostiach, v ktorých podnikať majú, pričom budú osobitne vedené podnikateľské činnosti a osobitne všeobecné prospešné služby. Dôslednosť a efektivita sa bude očakávať aj od aktivačných pracovníkov mesta. Systém prinesie zefektívnenie práce a finančnú úsporu v rozpočte mesta.


PRIORITA 2.
Koordinované, bezplatné využívanie mestských detských ihrísk a športovísk pre verejnosť.

Pri bytových domoch, v ktorých bývajú rodiny s malými deťmi, mesto s ich pomocou a predstavami zrealizuje jednoduché účelové detské ihriská. Budú obnovené už existujúce nefunkčné ihriská. Budú bezplatne sprístupnené tie, čo sú v súčasnosti platené. Zodpovednosť za činnosť na detských ihriskách budú mať prítomní rodičia. Vstup na mestské športoviská bude bezplatný pre žiakov a študentov v určených časoch. Za tieto činnosti v areáloch budú zodpovedať delegovaní jednotlivci z radov užívateľov v daný deň. Systém bude koordinovaný pracovníkom mesta. K dispozícii bude aj kamerový systém. Fungovanie tejto priority bude zabezpečené aj príslušným všeobecne záväzným nariadením mesta.

PRIORITA 3.
Podpora vytvárania pracovných miest Stropkovčanmi aj inými subjektami na území nášho mesta.

Kompetentní pracovníci mesta budú motivačne spolupracovať s každým nezamestnaným spoluobčanom, ktorý bude chcieť pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnanec mesta, alebo ako zamestnanec v iných podnikoch a organizáciách. Pomoc bude konkrétne aj administratívna vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy, aby vytvorené pracovné miesto bolo, v prípade možnosti, finančne podporené zo strany štátu. Každé vytvorené pracovné miesto Stropkovčana bude na určité obdobie oslobodené od daňových povinnosti, ktoré voči mestu vzniknú. V prípade, že si spoluobčan na vytvorenie pracovného miesta prenajme mestský hnuteľný, resp. nehnuteľný majetok, bude na určité obdobie oslobodený od nájomného. Podpora vytvárania pracovných miest v meste bude propagovaná aj u Stopkovčanov, ktorí momentálne žijú v zahraničí a taktiež u podnikateľov z iných krajín, ktorých budeme systematicky informovať o našom stropkovskom potenciáli. Tento systém prinesie pozitívum aj pre rozpočet mesta zvlášť z dlhodobého hľadiska.

4.
Ochrana životného prostredia. Vo svetle ekológie človeka budú dané pravidla na ovládanie ekológie životného prostredia intravilánu a extravilánu mesta.

Človek nie je niečím, je niekým. Človek má chápať prírodu ako súbor vecí, ktoré smerujú k svojmu cieľu. Príroda je príkaz. V prírode má človek osobitnú pozíciu, on je tým jediným bytím, ktoré vyčnieva nad prírodou a ktoré ju môže využívať, pretože celá príroda je stvorená pre človeka. Zvieratá a rastliny nevyužívajú prírodu, sú jej súčasťou. Musíme náležite spravovať prírodu, aby sme ju urobili schopnou uspokojiť potreby ľudského rozvoja a zanechali ju v stave, aby v tom mohli pokračovať aj naši potomkovia. Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Stropkov budú dané pravidla na nekonfliktný chov psov, nakladanie s odpadmi, využívanie a ochranu verejných priestranstiev a verejnej zelene.

5.
Regulované parkovanie osobných automobilov pri bytových a rodinných domoch, predajných miestach, kostoloch, športoviskách, relaxačných zónach.

Po vzájomnom rokovaní medzi občanmi a samosprávou bude prijaté a následne plnené všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov, ktoré bude riešiť to, aby : *užívatelia bytov bez problémov kedykoľvek zaparkovali svoje auto v blízkosti bytových domov; * jednotlivo situované parkovanie áut pri rodinných domoch a státie áut na komunikáciách v maximálnej možnej miere nekomplikovalo premávku a celoročnú údržbu obecných ciest a chodníkov; *návštevníci Stropkova boli informovaní o možnostiach parkovania v jednotlivých lokalitách.

Parkoviská budú vyznačené zvislým aj vodorovným značením.

6.
Ochrana rodiny a podpora jej hodnôt.

Primátor mesta bude spolupracovať s kompetentnými pri príprave snúbencov na manželstvo. Všetci rodičia novonarodených detí pri príležitosti uvítania nového Stropkovčana do života budú so svojimi kompletnými rodinami oslovení primátorom za účelom prípadnej pomoci v súvislosti s touto významnou udalosťou. Primátor sa bude v zmysle svojich kompetencií zaujímať o manželov a ich rodinný život.

7.
Koordinované, nekonfliktné žiadosti Stropkova adresované kompetentným, aby rýchlostná cesta R4 išla popri Stropkove.

Každé určitým spôsobom významné spoločenské podujatie (podnikateľské, rodinné, športovo-kultúrne, cirkevné, školské) organizované Stropkovčanmi, resp. v Stropkove dostane záštitu mesta Stropkov. Z každého tohto podujatia bude vypracovaný a zaslaný otvorený list so žiadosťou, ako je uvedené vo volebnom programe. Jednotlivé listy budú koordinovane obsahovať aj: - reálny stav tranzitnej dopravy cez Stropkov; - zviditeľnenie, že aj napriek nepriazni riešenia predmetného úseku R4 sa my Stropkovčania výrazne snažíme o hospodársky a spoločenský rozvoj Stropkova a priľahlého okolia; - prezentovanú jednotu všetkých záujmovo spoločenských skupín; - ďalšie argumenty, ktoré v prípade špecifických riešení v meste postupne pribudnú. Niektoré naše skupinové podujatia sú organizované s výjazdmi popri Bratislave a v týchto prípadoch osobne aj pozdravíme kompetentných. Listy budú poslané na vedomie aj osobnostiam Stropkova, ktorí žijú mimo nášho mesta, ale na jeho rozvoji im stále záleží a je predpoklad, že sa k žiadostiam pripoja. Ak sa nám v Stropkove bude dariť riešiť aj problémy, ktoré trápia celé Slovensko, ako je veľká nezamestnanosť, veľká rozvodovosť, alkoholizmus a závislosť od omamných látok, narušené medziľudské vzťahy, rómska otázka, tak to bude požehnanie Stropkova a spoločnej žiadosti Stropkovčanov bude vyhovené v rámci možnosti. Som presvedčený, že takýmto plynulým nekonfliktným spoločným spôsobom dosiahneme, že kompetentní postupne príjmu definitívne rozhodnutie aspoň o potrebe cestného obchvatu Stropkova a ten sa následne aj bude realizovať.