Voľby 2018

Dňa 11.9.2018 som podal kandidátnu listinu nezávislého kandidáta pre voľby primátora mesta Stropkov.

Dňa 18.9.2018 som dostal otázky od redaktorky miestneho týždenníka a odpovedal som na ne následovne:

- Kto ste?

Nebeský Otec a moja manželka Anka ma volajú Jaro, našich osem detí oco, moji súrodenci braček alebo Jaro, po rodičoch mám priezvisko Berežný, ostatní bratia a sestry ma 55 rokov volajú rôzne.


- Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Stropkov a
aké je Vaše "heslo" pre komunálne voľby 2018?

Keď som pred štyrmi rokmi kandidoval, tak som určitým spôsobom prezentoval aj konštatovanie že: „Naše mesto má veľký potenciál a ten sa bude rozvíjať, ak aj napriek odlišným názorom jednotlivcov všetci vzbudíme v sebe vôľu spoločne konať dobro. Poslaním primátora Stropkova je mimo iného aj iniciovať a spolukoordinovať takéto konania a ja idem do volieb za týmto účelom.“ Môj vtedajší volebný program som nazval NOVÁ JAR STROPKOVA  a prezentoval som ho na stránke www.kandidat.jaroslavberezny.sk, ktorá ostala odvtedy aktívna, tiež na plagáte, kde bolo napísané:   „Ľudí spája dobrá vôľa.“  64 voličov nášho mesta hlasovalo za takúto ideu (za čo im opätovne ďakujem) a ja mám stále snahu v tom pokračovať. - Aké je Vaše vzdelanie? Aké sú Vaše schopnosti a zručnosti? Ovládate
cudzí jazyk?


Chronologicky: Gymnázium Stropkov; 1. semester Systémového inžinierstva; ZVS Plzeň – PVOS pátrač vyčítač; Zdravotnícka nadstavba Bratislava; niekoľko školení zamestnanca štátnej správy odbor životné prostredie; školenie v oblasti cestovného  ruchu; tréner futbalu; 40 dní pobytu  v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach ako klient;  aktívna účasť v projekte Kresťan v politike; kurz Inštruktor jazdectva; najviac múdrosti som dostal Božou prozreteľnosťou pri mojej manželke Anke počas 30 rokov nášho manželstva. Moje terajšie schopnosti a zručnosti   vnímam vo všeobecnosti ako priemerné. Nadpriemerne ma hodnotili vyučujúci matematiky počas ZDŠ, Gymnázia a na fakulte. Počas ZVS ma kompetentní tiež hodnotili nadpriemerne, dali mi odznak špecialistu 1.triedy, skúšky odbornosti som druhým rokom periodicky vykonával bez chyby. Chceli mi dať  najvyššiu triedu Majster, keby som akceptoval ponuku vstúpiť do KSČ a stať sa profesionálnym vojakom, oboje som odmietol. Celkom dobre rozprávam po poľsky, slabšie po rusky.- Aké je Vaše povolanie?


Momentálne inštruktor jazdectva.- Aká je Vaša osobnosť, Vaše silné i slabé stránky?


Som kresťan katolík. Dobrá vôľa, ak nie som pyšný.- Aká je Vaša zásada, pravidlo, či motto, ktorým sa vo svojom živote
riadite?


Chcel by som neustále konať s prosbou „Duchu Svätý vykreš zo mňa charakter.“- Ako vnímate mesto Stropkov dnes?


Na základe určitých skutočností som dospel k  presvedčeniu, že v súčasnosti platný Štatút mesta Stropkov je pozmenenou kópiou Štatútu mesta Svidník.  Pracovník MsÚ Stropkov ho prekopíroval od mesta Svidník, bol pozmenený v názve mesta, erbu, vlajky, atď. a následne dňa 22.2.2017 predložený Mestskému zastupiteľstvu Stropkov na schválenie. Túto skutočnosť  vnímam negatívne. Myslím si, že mesto Stropkov by malo zamestnať právnika, ideálne aby bol zároveň aj  prednostom mestského úradu v jednej osobe. Mesto Stropkov by malo vypracovať vlastný Štatút mesta v súlade s vyššími právnymi predpismi, ktorý by v maximálnej možnej miere umožňoval rozvoj potenciálu nášho okresného mesta. Za posledné volebné obdobie mesto zrealizovalo veľa potrebných vecí, vnímam  to pozitívne, Ondrejovi a poslancom touto cesto ďakujem.- Ako bude podľa Vás vyzerať mesto Stropkov o štyri roky?


Ak sa budeme snažiť mať dobrú vôľu, budeme sa k sebe navzájom správať ako bratia a sestry, budeme mať túžbu byť okresným mestom s potrebnými službami pre všetkých obyvateľov Stropkova, obyvateľov okresu a hostí, tak s Božím požehnaním sa to uskutoční.   - Ako trávite svoj voľný čas? Ktorá oblasť spoločenského života Vás
najviac zaujíma?


Jazdím na koni, hrám futbal, čítam. Rokmi som postupne nadobudol určitý záujem ku všetkým oblastiam spoločenského života. Nemám „naj“ oblasť.


S úctou Jaro Berežný

Prezentované boli pozri: http://www.espektrum.sk/index.php?text=11948-predstavujeme-kandidatov-na-post-primatora-mesta-stropkov .


Dňa 31.10.2018 som podpísal deklaráciu za rodinu pozri:https://2018.hlaszarodinu.sk/jaroslav-berezny/